Од 1 јануари нов начин на поднесување пресметки за персонален данок

Со Законот за изменување и дополнување на Законот за персоналниот данок на доход  од 1 јануари 2018 година се воведува нова процедура за пресметување и плаќање на обврските за персонален данок на доход, односно пресметувањето на данокот ќе се врши со поднесување на Електронска пресметка за приход и данок (е-ППД) до Управата за јавни приходи, преку новиот систем е-персонален данок.

„Електронска пресметка за приход и данок имаат обврска да поднесат исплатувачи на приходи правни лица, кога исплаќаат приходи по сите основи на физички лица  резиденти на Република Македонија и на нерезиденти, освен за исплата на плата на вработени лица. Физички лица резиденти кои остваруваат приходи од други физички лица и приходи од странство, освен за приходи од вршење на самостојна дејност, како и физички лица нерезиденти кои остваруваат приходи од други физички лица во Македонија“, информира Упрвата за јавни приходи.

Од УЈП, информираат дека со воведувањето на Електронската пресметка (е-ППД) граѓаните за приходите кои подлежат на оданочување, а се остварени во земјата или во странство, почнувајќи од од први јануари, немаат повеќе обврска за поднесување аконтативни даночни пријави ПДД-АДП/ПИ, ПДД-АДП/КД и ПДД-АДП/ДП.

Почнувајќи од 2019 година, Управата за јавни приходи ќе им издава пополнета Годишна даночна пријава на граѓаните преку системот e-pdd.ujp.gov.mk, за приходите кои ќе ги остварат во 2018 година. Граѓанинот ќе има обврска само да ја потврди или коригира пријавата.

Од Упрвата за јавни приходи додаваат и дека со законските измени и новите даночни процедури за персонален данок физичките лица кои остваруваат приходи од продажба на сопствени земјоделски производи, за приходите остварени почнувајќи од 1 јануари 2018 година немаат обврска за поднесување пријава за регистрација на обврзниците кои остваруваат приходи од земјоделска дејност.

error: Content is protected !!