Креирање на стратегија за развој на мали и средни претпријатија

Учествувајте во креирањето на стратегијата за развој на мали и средни претпријатија за 2017-2020. Дефинирањето на активностите, креирање на политиките и директните акциски активности ке зависат од вашите предлози и идеи за подобрување на политиките за развој на малите и средните претријатија.

Министерството за економија со техничка помош од МОТ- ILO (Меѓународна организација на трудот – International Labor Organization) и Бизнис Конфедерација на Македонија спроведува анкета меѓу претпријатијата да се увидат нивните потреби и барања, во насока на подобрување на деловното опкружување кај малите и средните претпријатија.

Анкетата е анонимна, и податоците од истата ќе се користат само за подготовка на анализа која ќе допринесе во изработка на стратешкиот документ.

Линк до прашалникот: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjFb9A0zmW2pCE4-7jxY4bj3mL5IN1MBsYz8X8RKae-3zjvQ/viewform

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!