Грција со највисока стапка на невработеност во ЕУ a Чешка со најмала

Невработеноста во Европската унија моементнално изнесува 7.7 % и во моментов ова е најнискиот измерен резултата досега.

Помеѓу државите членки, најмал степен на невработеност е забележано во Чешка (2,1 %), Германија (3,2%) и Холандија (3,3 %). Додека најголем степен на невработеност имаат земјите Грција (18,5 %), Шпанија (13,8 %) и Италија (10,2 %)

Ако се направи споредба со минатата година, степенот на невработеност во сите земји од ЕУ е намален, освен во Луксембург.

Please follow and like us:
0
error: Content is protected !!